Terug naar de literatuurlijst

Zwei alte Dürener Kannengießer-Meistermarken – Das Ambacht der Kannen- oder Zinn

in: Dürener Geschichtsblätter, 32, maart 1963, p. 685-700

Compleet document 10,4 MB

Auteur(s): Geunenich J.

Inventarisnummer: 4071

ISBN: