Terug naar de literatuurlijst

Tri pamatky prazského malírského Bratsrstva

Drei Denkmaler der Prager Malerbruderschaft. In: Casopis Národniho muzea – Historické muzeum, CXXXIV, 1, Praag, 1965, p. 3-11 en Duitse samenvatting

Compleet document 1,8 MB

Auteur(s): Stará Dagmar

Inventarisnummer: 9541

ISBN: